*

 

*

 

این بی تفآوتی هآ

 

این بی خَبَری هآ

 

گآهی دیدآر از سَر اجبآر

 

نَبودَن هآ نَدیدَن هآ

 

یَعنی بُرو

 

گآهی چِقَدر خَسته میشویم . . .

 

*

 

*