خواننده که نمی شود اسمت را گذاشت...

تو بیانگر احساساتمی

نمی دانم چرا ولی بعضی مواقع آن قدر در آهنگ هایت غرق می شوم

که خودم و اطرافم را نیز به دست فراموشی می سپارم

صدایت در تمام مواقع در گوشم می پیچد

و من بی توجه به پیرامونم آهنگ هایت را زیر لب زمزمه می کنم

نمی دانم تأثیر ریتم موسیقی ست یا

صدای گیرایت که

گاهی اوقات لبخند کمرنگی بر لبانم می نشیند

یا در بعضی از لحظات اشکم سرازیر می شود

حال که مشغول تایپ این متن سرشار از احساس هستم

هنذفری در گوشم است

و آهنگ قاب عکس خالی را با خود می خوانم...

شاید هیچ وقت چنین متنی را نخوانی

اما

من به عنوان یک معتاد به صدا و آهنگ هایت

این را وظیفۀ خود دانستم

که گوشه ای از احساساتم را نسبت به تو

بنویسم...

😍😘💓🙈🎤🎹