فقط یه پیتزا مخصوص ساعت 11:30 شب می تونست خستگیِ روز چهارشنبه رو کاملاً نیست و نابود کنه  😍😘😋😵🙌🏼🍕